Szkoła współpracy

  „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach, szkołach i przedszkolach z całej Polski, nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

 

Nie jest on skierowany tylko do uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, czyli do „środowisk szkolnych”, ale również do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

„Szkoła Współpracy” to projekt, w którym wzmacniany jest Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, rozwijana jest współpraca z mieszkańcami lokalnej społeczności. Niezwykle istotne są tu relacje, które pozwalają na rozwój i uczenie się zarówno uczniów, jak i nauczycieli i rodziców. Ma też wspomagać uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, sprawić, że uczniowie, nauczyciele i rodzice odczują satysfakcję ze szkoły i będą się z nią utożsamiać.

Rodzice, uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie, uczestniczący w projekcie „Szkoła Współpracy”, chcieliby osiągnąć następujące cele:

  • zrozumienie i akceptacja przez uczniów i rodziców koncepcji pracy szkoły,
  • stworzenie przez nauczycieli i uczniów atmosfery sprzyjającej uczeniu się i planowaniu indywidualnego rozwoju,
  • stwarzanie przez nauczycieli sytuacji, które zachęcają uczniów do aktywności,
  • stworzenie relacji pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej, które oparte byłyby na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
  • współpraca pomiędzy uczniami w realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
  • wykorzystywanie przez szkołę opinii rodziców na temat pracy placówki oraz współdziałanie wszystkich pracowników szkoły z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci.

Celem nadrzędnym jest wprowadzenie zasad demokracji i unowocześnienie zasad współdziałania w szkole.

Członkowie zespołu uczestniczącego w realizacji projektu to: dyrektor szkoły, koordynatorki: p. Magdalena Lubas, p. Urszula Sienko, pozostali nauczyciele, uczniowie, panie wchodzące w skład Prezydium Rady Rodziców w danym roku szkolnym: Jolanta Zając, Krystyna Piątkowska-Bochenek. A od września 2014r. także pani Agnieszka Capińska – nowa przewodnicząca Rady Rodziców.

Już na początku roku szkolnego 2014/2015 zespół składający się z nauczycieli, uczniów i rodziców opracował plan działania pt.„ AKTYWNY PROGRAM SZKOLNEJ WSPÓŁPRACY RODZICE – UCZNIOWIE – NAUCZYCIELE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ”. Przygotowano dwa regulaminy korzystania z kącika wypoczynkowego ( na I i II piętrze ) i zapoznano z nimi uczniów. Wysłano także opracowany i zaakceptowany program do ogólnopolskiej sieci szkół współpracy.

27 i 28 października odbyły się międzyszkolne konsultacje społeczne, w trakcie których rodzice, uczniowie i nauczyciele dyskutowali o wadach i zaletach projektu. Pierwszego dnia uczestniczyły w nich panie z Rady Rodziców, a dzień później pani wicedyrektor Agata Samborska-Bąk i pani Magdalena Lubas oraz uczniowie z kl. 5a: Weronika Bogacka, Wiktor Rafa.

Od września 2014r. do stycznia 2015r. odbyły się także dwa spotkania, w których uczestniczyła pani dyrektor Dorota Rząsa. Na bieżąco konsultowano podejmowane przedsięwzięcia.

Do końca lutego 2015r. prowadzone były intensywne działania mające na celu realizację zamierzonych działań.

Już dziś można stwierdzić, że czas współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów to czas, który nie poszedł na marne.

 

 Szkoła Współpracy – mamy certyfikat.

Z  wielką  przyjemnością  informujemy  całą  społeczność  szkolną, że   w    wyniku    różnorodnych  działań  dzieci,   rodziców   i  nauczycieli, w czerwcu 2015 roku otrzymaliśmy certyfikat szkoły współpracy.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, pod nazwą: „Szkoła Współpracy. Uczniowie   i  rodzice  kapitałem  społecznym  nowoczesnej  szkoły”,
a  realizowany  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  –  Lidera
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 
, która była odpowiedzialna za wykonanie głównych zadań.

W ramach tego właśnie projektu powstały w naszej szkole 2 kąciki wypoczynkowe na I i II piętrze.