Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Stołówka Szkolna PDF Drukuj

 

Podstawą do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej jest wypełnienie i złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego u intendenta lub w sekretariacie szkoły

KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

WYDAWANIE OBIADÓW - 11:25-13:45

 

Prosi się rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej o dokonywanie wpłat w ustalonym terminie, podanym do wiadomości. Ogłoszenia zawsze wiszą na drzwiach szkoły, stołówki i intendenta. 

Zwrotu - w stosownej części - uiszczonej już opłaty za wyżywienie dokonuje się wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej w dniu poprzedzającym tę nieobecność do godziny 10:30. Jeżeli - mimo faktycznej nieobecności dziecka - zgłoszenie nastąpi w terminie późniejszym, zwrotu dokonuje się w wysokości należnej od dnia następnego po dacie zgłoszenia.

Odpisy lub rezygnacje z obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej do godziny 10:30 u intendenta lub w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu (017) 748 24 65 , (017) 748 24 60.

 

- Uczeń spożywa obiady wyłącznie w stołówce szkolnej.

 

- Wysokość opłat za obiady w danym miesiącu będzie wywieszana na tablicy ogłoszeń obok pokoju intendenta oraz na stronie internetowej szkoły. Informacje o nadpłatach, zaległościach i odpisach w poszczególnych miesiącach będą u intendenta.

 

- Jadłospisy będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach do jadalni.

 

- Odpłatności za obiady wnosi się gotówką lub przelewem z góry w pierwszych czterech dniach roboczych danego miesiąca, zgodnie z informacją zamieszczoną na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. Wpłaty gotówkowe dokonuje się u intendenta a po złożeniu pisemnego oświadczenia rodziców ( Karta zgłoszenia na obiady), można dokonać opłaty w formie przelewu na rachunek bankowy szkoły 41 10 20 43 91 0000 6202 01 44 85 88 (liczy się data wpływu na konto szkoły).

 

- Potwierdzenia dokonanych wpłat będą potrzebne tylko w celu wyjaśnień niedopłaty lub nadpłaty za posiłki.

 

 

W przelewie należy umieścić następujące informacje:

Nazwa odbiorcy:    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, UL. BOHATERÓW 1,

35-112 RZESZÓW

Nr rachunku odbiorcy: 41 1020 4391 0000 6202 0144 8588

Kwota:                       ……..…..(prawidłowa kwota naliczona za obiady za dany miesiąc po uwzględnieniu odpisów, nadpłat oraz niedopłat. Informacje te będą dostępne u Intendenta )

Nazwa zleceniodawcy: Imię i Nazwisko oraz adres wpłacającego

Tytułem:                        Opłata za żywienie w stołówce szkolnej (proszę podać rok i miesiąc, którego dotyczy wpłata, imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

 

 

- Rodzice zobowiązani są do terminowego oraz prawidłowego uiszczania opłat za obiady.

 

- Nieobecność ucznia na obiadach należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do intendenta (tel.17/748 24 65)lub w sekretariacie szkoły (tel.17/748 24 60) nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku do godziny 1100. Niezgłoszona w terminie nieobecność lub rezygnacja z posiłku nie będzie podlegać zwrotowi kosztów.

 

- Rodzic nie może sam naliczać kwoty za odpisy przy dokonywaniu opłaty za obiady w stołówce szkolnej.

 

- Odpisy, nadpłaty oraz niedopłaty na koniec każdego miesiąca zaliczane są na poczet przyszłych należności z wyjątkiem m-cy XII i VI, kiedy kwoty nadpłat będą zwracane na konta bankowe lub w formie gotówki.

 

- Całkowitą rezygnację z korzystania z obiadów należy zgłosić u intendenta lub w sekretariacie szkoły co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej, oraz uzgodnić prawidłowość wpłaty. Brak zgłoszonej rezygnacji powoduje naliczenie opłat za wyżywienie za kolejne dni.

 

- W przypadku braku wpłaty za obiady w stołówce szkolnej Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie może podjąć decyzję o wstrzymaniu wydawania posiłków do chwili uregulowania należności. Rodzic bądź opiekun prawny zostanie o tym fakcie poinformowany.

 

Złożenie KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY DO STOŁOWKI SZKOLNEJ jest równoznaczne z wpisaniem dziecka na listę uczniów żywionych w stołówce szkolnej w danym roku szkolnym.

 

obiady 

 

INFORMACJA

 

 

Opłaty za obiady w stołówce szkolnej za miesiąc styczeń 2018 będą przyjmowane dopiero

 

 od dnia 02.01.18 do dnia 05.01.18

 

Prosimy bezwzględnie przestrzegać daty 02.01.2018r, wcześniejsza wpłata powoduje konieczność przekazania pieniędzy do Urzędu Miasta, a tym samym odnotujemy brak wpłaty

dla danego ucznia w miesiącu styczniu 2018r. Spowoduje to tym samym konieczność ponownego dokonania opłaty przez Rodzica

 

za miesiąc styczeń 2018r.

 

W przypadku rezygnacji z obiadów należy o tym fakcie poinformować intendenta  z co najmniej

1-dniowym roboczym wyprzedzeniem, dotyczy

to miesiąca stycznia jak również  następnych kolejnych miesięcy. Jeżeli rezygnacja nie zostanie zgłoszona  to należy dokonać wpłaty za obiady w stołówce szkolnej za dany miesiąc.

 

Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą u intendenta w dniach
od 02.01.2018 do 05.01.2018 
w godzinach: od 7:30 do 11:00
oraz
od 14:00 do 15:00.

Prosimy o każdorazowe przygotowanie wyliczonej kwoty.

 

  

W wyjątkowych sytuacjach można wyliczoną gotówkę za wyżywienie pozostawić w sekretariacie lub świetlicy.

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 

Jadłospis 

 

 od dnia 15.01.2018 do 19.01.2018

  od dnia 22.01.2018 do 26.01.2018

 

  

Opłaty za obiady w stołówce szkolnej za miesiąc styczeń 2018 będą przyjmowane dopiero

 od dnia 02.01.18 do dnia 05.01.18

Prosimy bezwzględnie przestrzegać daty 02.01.2018r, wcześniejsza wpłata powoduje konieczność przekazania pieniędzy do Urzędu Miasta, a tym samym odnotujemy brak wpłaty

dla danego ucznia w miesiącu styczniu 2018r. Spowoduje to tym samym konieczność ponownego dokonania opłaty przez Rodzica

za miesiąc styczeń 2018r.