Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Dla rodziców i uczniów PDF Drukuj

STYPENDIA SZKOLNE

 Z dniem 01.09.2017r rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa. O stypendium ubiegać się mogą rodziny, w których miesięczny dochód nie przekracza 514,00 zł na jedną osobę ( zgodnie z art.8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Druki wniosków o przyznanie stypendiów dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie oraz w zamieszczonym załączniku. Wypełniony wniosek należy składać w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, przy ulicy gen. M. Langiewicza 15. Wnioski przyjmowane są do dnia 15.09.2017 r.

Wniosek stypendium szkolne 2017

 

 


 

 

STYPENDIA DYREKTORA SZKOŁY

 

Zgodnie z art.90g. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w bieżącym roku szkolnym przyznawane będą stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce uczniom klas od IV do VI.

 

Stypendia wypłacane będą raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia lub w kasie szkoły w terminie:

 

za pierwszy semestr – nie później niż do końca lutego 2017 r.

 

za drugi semestr – nie później niż do 10 lipca 2017 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do Szkolonej Komisji Stypendialnej po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników klasyfikacji.

 

Warunkiem uzyskania stypendium dla klas IV-VI jest średnia ocen powyżej 5,40 z wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania włącznie z religią, co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania oraz wykazanie się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły.

 

Warunkiem uzyskania stypendium dla klas VII jest średnia ocen powyżej 5,20 z wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania włącznie z religią, co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania oraz wykazanie się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły.

 

Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych wprowadzonych do szkolnych planów nauczania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji a dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania /z języka hiszpańskiego i języka niemieckiego/.

 


 

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej                                                  Ściągnij

Plan lekcji dla uczniów 2017/2018                                                   Ściągnij

Konsultacje z nauczycielami w roku szkolnym 2017/2018               Ściągnij

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018                                        Ściągnij

Wydarzenia w roku szkolnym 2017/2018                                   Ściągnij

Konkursy w roku szkolnym 2017/2018                                      Ściągnij

Propozycje wycieczek, rajdów i wyjść w roku szkolnym 2017/2018 Ściągnij

Rozkład zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2017/2018                 Ściągnij

 

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym  2017/2018  klasy I - III 
                                                                                                               Ściągnij

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym  2017/2018  klasy IV - VII
                                                                                                             Ściągnij

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej 2017/2018

dzwonki 

Szkola Podstawowa nr 16 Rzeszow

 

 

legitymacje