Ważny komunikat !!! 

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na zakończenie roku szkolnego ,  potrzebę zamówienie konkretnej ilości towaru oraz konieczność rozliczenia miesiąca czerwca, odpisy za obiady w stołówce szkolnej za miesiąc czerwiec będą przyjmowane

tylko do dnia 19.06.2020r.

 

Szanowni Państwo

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa do dnia 22 maja 2020r. nie będą wydawane obiady w stołówce szkolnej. Jednocześnie informujemy, że za ww. okres odnotowane zostaną odpisy.   

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Podstawą do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej jest wypełnienie i złożenie przez rodzica łub opiekuna prawnego u intendenta szkoły karty zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej.

 

Karta zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej 2019/2020

 

 

 WYDAWANIE OBIADÓW -11:25 - 13:45

Prosi się rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej o dokonywanie wpłat w ustalonym terminie, podanym do wiadomości. Ogłoszenia zawsze wiszą na drzwiach szkoły, stołówki i intendenta.

Zwrotu - w stosownej części - uiszczonej już opłaty za wyżywienie dokonuje się wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej w dniu poprzedzającym tę nieobecność do godziny 11:00. Jeżeli - mimo faktycznej nieobecności dziecka - zgłoszenie nastąpi w terminie późniejszym, zwrotu dokonuje się w wysokości należnej od dnia następnego po dacie zgłoszenia.

Odpisy lub rezygnacje z obiadów należy zgłaszać dzień wcześniej do godziny, 11:00 u intendenta lub w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu (017) 748 24 65 , (017) 748 24 60.

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

 Informacja dla Rodziców

 

Rodzice uczniów kl I-III, którzy zdeklarowali, że dzieci będą korzystały z posiłków w stołówce szkolnej od dnia 01.06.2020 do 25.06.2020

proszeni są o dokonanie przelewu bankowego na konto szkoły od dnia 01.06.2020 do 08.06.2020

Opłata za m-c czerwiec wynosi:

17dni x 3,00zł = 51,00zł 

(opłata bez dnia 12.06.2020)

 

Prosimy o terminowe dokonanie wpłaty, z uwagi na koniec m-ca

i konieczność rozliczenia.

Ponadto informujemy, że w wyżej wymienionym okresie, zgodnie

 z wytycznymi GIS, MZ i MEN, korzystanie z posiłków możliwe jest tylko w stołówce szkolnej ( nie można zabierać obiadów do domu).


W wyjątkowych sytuacjach można wyliczona gotówkę za wyżywienie pozostawić w sekretariacie lub świetlicy.

Płatności za obiady w stołówce szkolnej można dokonać w formie przelewu, w którym należy umieścić następującą informacje:

Nazwa odbiorcy:           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, UL. BOHATERÓW 1, 35-112 RZESZÓW

Nr rachunku odbiorcy:           56 1020 4391 0000 6502 0187 4874

Kwota:      ...............zł (prawidłowa kwota naliczona za obiady za dany miesiąc po uwzględnieniu odpisów, nadpłat oraz niedopłat. Informacje te będą dostępne u Intendenta)


Nazwa zleceniodawcy:        Imię i Nazwisko oraz adres wpłacającego

Tytułem:         Opłata za żywienie w stołówce szkolnej (proszę podać rok i miesiąc, którego dotyczy wpłata, imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

 

Jadłospis

 

08.06 - 10.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60