Wytyczne CKE, MEiN i GIS co do przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty

 

Wyprawka szkolna 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów

 

      W poniedziałek, 17 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem przyjętego  Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i  wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu  podręczników i materiałów edukacyjnych. Szacuje się, że pomoc w ramach programu  otrzyma ok. 32 269 niepełnosprawnych uczniów.  

Czytaj Więcej

 


  


STYPENDIA SZKOLNE

      Z dniem 01.09.2019r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508); obecnie wynosi ona 528 zł. Druki wniosków o przyznanie stypendium dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie oraz w zamieszczonym załączniku. Wypełniony wniosek należy składać w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, przy ulicy gen. M. Langiewicza 15. Wnioski przyjmowane są do dnia 15.09.2019 r.

Wniosek stypendium szkolne 2019


 

 Wszyscy szczególnie uzdolnieni uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą ubiegać się o stypendia realizowane w ramach      Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

 

Stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa - Zmiany!!!

 Stypendium Miasta Rzeszowa pn. "Prymus inter pares"

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa został zastąpiony na mocy Uchwały nr VI/109/2019. Programem Stypendialnym Miasta Rzeszowa pn. "Prymus inter pares". Program ten wspiera szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Rzeszowa. Zasady i tryb przyznawania stypendium w załączniku. Program pn. "Prymus inter pares" obowiązywać będzie już od roku szkolnego 2018/2019.

Zobacz !!!

 Czytaj na więcej !

 

Instrukcja postępowania dotycząca naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego pn. Primus Inter pares za rok szkolny 2019/2020

 1. Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów niepełnoletnich/pełnoletnich uczniów o istniejących sposobach wypełnienia części 2 wniosku o przyznanie stypendium;

lub

 • wersja elektroniczna poprzez dziennik elektroniczny.
 1. W przypadku skorzystania z wersji tradycyjnej (w formie papierowej) rodzic/uczeń pełnoletni wypełnia część 2 wniosku i dostarcza do szkoły osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 2. W przypadku skorzystania z wersji elektronicznej; szkoła wysyła poprzez dziennik elektroniczny do rodziców/uczniów pełnoletnich wiadomości z informacją określającą jaką treść powinna zawierać wiadomość zwrotna rodzica/ucznia pełnoletniego wysłana do szkoły, aby spełniała wymogi formalne części 2 wniosku o przyznanie stypendium oraz informację o możliwości zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) Urzędu Miasta Rzeszowa.
 3. Skompletowanie przez szkoły wniosków uczniów, w zależności od zastosowanych rozwiązań - załączenie do wniosku ucznia wersji tradycyjnej części 2 wniosku lub załączenie do wniosku wydruku wiadomości wysłanej przez rodzica/ucznia pełnoletniego poprzez dziennik elektroniczny zawierającej wszystkie dane określone w zarządzeniu i opatrzonej wymaganą klauzurą – dane nie mogą znajdować się w załączniku do wiadomości, muszą znajdować się w treści emaila.

Poniżej lista danych, które powinna zawierać wiadomość zwrotna wysłana przez rodzica/ucznia pełnoletniego do szkoły (należy dane uzupełnić )

1)  Imię i nazwisko ucznia,

2)  PESEL ucznia,

3)  Adres zamieszkania ucznia (dane dotyczące złożenia do Urzędu Skarbowego rocznej informacji o wypłaconych stypendiach):

 1. a) miejscowość,
 2. b) ulica,
 3. c) nr domu,
 4. d) nr mieszkania,
 5. e) kod pocztowy,
 6. f) gmina,
 7. g) powiat,
 8. h) województwo.

4)  Adres do korespondencji ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego:

 1. a) imię i nazwisko ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
 2. b) miejscowość,
 3. c) ulica,
 4. d) nr domu,
 5. e) nr mieszkania,
 6. f) kod pocztowy.

5)  Dane do kontaktu ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego:

 1. a) telefon kontaktowy,
 2. b) adres e-mail.

6)  Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium:

 1. a) nr rachunku bankowego,
 2. b) imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego

7)  Data i imię nazwisko osoby wysyłającej dane

 

 1. Pod ww. informacjami uczeń/rodzic powinien wpisać (przekopiować ) poniższe oświadczenie;

 

Oświadczam, że: zapoznałem/am się z treścią Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania i wypłaty stypendium w ramach Programu zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w celu realizacji Programu przez Urząd Miasta Rzeszowa”.

 

Pełna treść klauzuli informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), z którą powinien się zapoznać rodzic/uczeń pełnoletni dostępna jest na stronie https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/6849-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html.

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich wiadomość powinna być wysłana z konta rodzica na dzienniku elektronicznym, w przypadku uczniów pełnoletnich wysłana z konta ucznia.
 2. Część 1 wniosku o przyznanie stypendium oraz odpowiedni załącznik wypełnia szkoła w wersji papierowej i wraz z odpowiednimi dokumentami - określonymi w uchwale dla danego rodzaju stypendium – składa do Oddziału Stypendiów.
 3. Wnioski z danej szkoły powinny być włożone do koperty a na wierzchu koperty należy umieścić nazwę szkoły.
 4. Do koperty należy włożyć listę uczniów, dla których szkoła składa wnioski.
 5. Dokładny termin złożenia wniosku przez szkołę ustalony został w harmonogramie naboru.
 6. O dokonanej weryfikacji wniosków szkoły zostaną poinformowane drogą mailową/ poczta tradycyjną lub za pośrednictwem skrytek w sekretariacie Wydziału Edukacji.

 

 

Nabór wniosków w Programie "Nie zagubić talentu" - 2018 rok

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o stypendia i nagrody pieniężne w ramach programu wspierania uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: 

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/283-nabor-wnioskow-w-programie-nie-zagubic-talentu-2018-rok

 

Pobierz