Pedagog szkolny pomaga uczniom, rodzicom i nauczycielom

 

Podkarpacki Program Stypendialny

Trwa nabór do Podkarpackiego Programu StypendialnegoProgram stypendialny Fundacji Jagiellońskiej czeka na nowych stypendystów w 2020/2021 roku.

   Program stypendialny Fundacji Jagiellońskiej ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym podopiecznym zapewniamy wsparcie
w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, ułatwiamy dostęp do kultury wysokiej oraz instytucji kultury i dziedzictwa narodowego. Celem Fundacji jest, aby zdolna młodzież była nie tylko wszechstronnie wykształcona, ale także zakorzeniona w dziedzictwie narodowym,
a w przyszłości wykorzystywała swoje talenty dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej.

 

Program w 2020/2021 roku obejmuje:

 

 •  5 weekendowych warsztatów połączonych ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych Podkarpacia 
 •  zajęcia prowadzone przez laureatów ogólnopolskich olimpiad 
 •  wsparcie w przygotowaniu do wybranych olimpiad i konkursów przedmiotowych. 
 •  bilety na wydarzenia kulturalne: koncerty i festiwale
 •  prenumeratę czasopism popularnonaukowych

 

Dla młodzieży udział w programie jest w całości bezpłatny (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty merytoryczne) dzięki wsparciu Województwa Podkarpackiego oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Część zajęć odbywa się w ramach prowadzonego przez Fundację Jagiellońską Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Nabór do Podkarpackiego Programu Stypendialnego trwa do 29 czerwca 2020.

Do programu zapraszamy uczniów szkół średnich oraz najstarszych klas (tj. 7 i 8) szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

http://jagiellonska.org/

 

 


Wsparcie dziecka w okresie epidemii 

      Jak uchronić dziecko przed lękiem?

 • Stosuj się do ogólnych zaleceń – wyjaśnijmy dziecku dlaczego dbanie o higienę

  oraz ograniczanie kontaktów z innymi jest takie ważne i przede wszystkim wprowadź te nawyki w życie. Dziecko widzi, że są sposoby, żeby uchronić się przed zachorowaniem

  i dzięki temu odzyskuje poczucie kontroli i uspokaja się.

 

 • Ogranicz informację – nie zostawiaj telewizora na kanale informacyjnym, uważaj na to co ogląda i słucha dziecko oraz ogranicz rozmowy na temat koronawirusa w jego obecności.

 

 • Rozmawiaj z dzieckiem – odpowiadaj na pytania i wątpliwości to buduje zaufanie. Czasem pytania te mogą być trudne i sami możemy nie znać odpowiedzi, dlatego lepiej powiedzieć „nie wiem” niż snuć fantazje. Pamiętaj jednak by dostosowywać odpowiedzi do wieku dziecka.

 

 • Obserwuj zachowanie – jedno dziecko będzie wprost pytało o to co się dzieję, u innego lęk będzie przejawiał się w inny sposób np. wrócą nocne koszmary. Nie zmuszaj do zwierzeń, ale obserwuj np. czy w zabawie nie pojawia się temat zachorowania. Wykorzystaj to co pomaga dziecku zredukować stres np. przytulanie, łaskotki czy trochę ruchu.

 

 • Zachowuj spokój - dzieci obserwują nasze zachowania i reakcję. Kiedy będziemy ulegać panice, nasze rozmowy z innymi dorosłymi będą dotyczyły głównie koronawirusa

  oraz będziemy przeżywać ciągły niepokój, nasze dziecko też zacznie odczuwać lęk.

 

 • Bądź z dzieckiem – wykorzystaj czas, który dostałeś i jak najwięcej czynności róbcie razem: bawcie się, pograjcie w planszówkę, poczytajcie bajki, przygotujcie posiłek. Wspólne spędzanie czasu zmniejsza poczucie bezradności u dziecka.

Źródło powyższej informacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

      Pracownik SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień pani mgr Patrycja Owczarska w ramach pracy zdalnej udziela teleporad pod numerem telefonu 889-691-136. Telefon działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. Telefon przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które mają potrzebę zgłoszenia doświadczania przez nich przemocy domowej.


 

 

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1.Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

2.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

3.Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

4.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

5.Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

GODZINY PRACY

Pedagoga szkolnego 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

8.30 – 12.30

 

12.30-12.50 dyżur
na korytarzu

 

 

 

9.00 – 13.45

 

12.30-13.00 zajęcia indywidualne z uczniem

 

13.45-14.30

konsultacje
z nauczycielami
w sprawie uczniów

 

14.30-15.15

zajęcia grupowe z uczniami

 

9.35-9.45 dyżur
na korytarzu

 9.45 - 13.00

 

12.30-13.00

zajęcia indywidualne z uczniem

 

12.00 -16.00

 

9.30 – 14.15

 

12.00-12.30

zajęcia indywidualne
z uczniem

12.30-13.15

„Porozmawiaj
z pedagogiem” – indywidualne spotkania
z uczniami

13.45-14.15

zajęcia grupowe
z uczniami

 

 

 


Instrukcja postępowania dotycząca naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego pn. Primus Inter pares za rok szkolny 2019/2020

 1. Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów niepełnoletnich/pełnoletnich uczniów o istniejących sposobach wypełnienia części 2 wniosku o przyznanie stypendium;

lub

 • - wersja elektroniczna poprzez dziennik elektroniczny.
 1. W przypadku skorzystania z wersji tradycyjnej (w formie papierowej) rodzic/uczeń pełnoletni wypełnia część 2 wniosku i dostarcza do szkoły osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 2. W przypadku skorzystania z wersji elektronicznej; szkoła wysyła poprzez dziennik elektroniczny do rodziców/uczniów pełnoletnich wiadomości z informacją określającą jaką treść powinna zawierać wiadomość zwrotna rodzica/ucznia pełnoletniego wysłana do szkoły, aby spełniała wymogi formalne części 2 wniosku o przyznanie stypendium oraz informację o możliwości zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) Urzędu Miasta Rzeszowa.
 3. Skompletowanie przez szkoły wniosków uczniów, w zależności od zastosowanych rozwiązań - załączenie do wniosku ucznia wersji tradycyjnej części 2 wniosku lub załączenie do wniosku wydruku wiadomości wysłanej przez rodzica/ucznia pełnoletniego poprzez dziennik elektroniczny zawierającej wszystkie dane określone w zarządzeniu i opatrzonej wymaganą klauzurą – dane nie mogą znajdować się w załączniku do wiadomości, muszą znajdować się w treści emaila.

Poniżej lista danych, które powinna zawierać wiadomość zwrotna wysłana przez rodzica/ucznia pełnoletniego do szkoły (należy dane uzupełnić )

1)  Imię i nazwisko ucznia,

2)  PESEL ucznia,

3)  Adres zamieszkania ucznia (dane dotyczące złożenia do Urzędu Skarbowego rocznej informacji o wypłaconych stypendiach):

 1. a) miejscowość,
 2. b) ulica,
 3. c) nr domu,
 4. d) nr mieszkania,
 5. e) kod pocztowy,
 6. f) gmina,
 7. g) powiat,
 8. h) województwo.

4)  Adres do korespondencji ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego:

 1. a) imię i nazwisko ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
 2. b) miejscowość,
 3. c) ulica,
 4. d) nr domu,
 5. e) nr mieszkania,
 6. f) kod pocztowy.

5)  Dane do kontaktu ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego:

 1. a) telefon kontaktowy,
 2. b) adres e-mail.

6)  Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium:

 1. a) nr rachunku bankowego,
 2. b) imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego

7)  Data i imię nazwisko osoby wysyłającej dane

 

 1. Pod ww. informacjami uczeń/rodzic powinien wpisać (przekopiować ) poniższe oświadczenie;

 

Oświadczam, że: zapoznałem/am się z treścią Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania i wypłaty stypendium w ramach Programu zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w celu realizacji Programu przez Urząd Miasta Rzeszowa”.

 

Pełna treść klauzuli informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), z którą powinien się zapoznać rodzic/uczeń pełnoletni dostępna jest na stronie https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/6849-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html.

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich wiadomość powinna być wysłana z konta rodzica na dzienniku elektronicznym, w przypadku uczniów pełnoletnich wysłana z konta ucznia.
 2. Część 1 wniosku o przyznanie stypendium oraz odpowiedni załącznik wypełnia szkoła w wersji papierowej i wraz z odpowiednimi dokumentami - określonymi w uchwale dla danego rodzaju stypendium – składa do Oddziału Stypendiów.
 3. Wnioski z danej szkoły powinny być włożone do koperty a na wierzchu koperty należy umieścić nazwę szkoły.
 4. Do koperty należy włożyć listę uczniów, dla których szkoła składa wnioski.
 5. Dokładny termin złożenia wniosku przez szkołę ustalony został w harmonogramie naboru.
 6. O dokonanej weryfikacji wniosków szkoły zostaną poinformowane drogą mailową/ poczta tradycyjną lub za pośrednictwem skrytek w sekretariacie Wydziału Edukacji.