„Sesje z plusem”, które systematycznie przeprowadzamy w każdej klasie mają formę trzech sprawdzianów w roku szkolnym. Stanowią praktyczne i skuteczne narzędzie do systematycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu matematyki, oraz służą do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

(2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022)

Sprawdziany mają formę trzech testów:

  • Test na wejście – jest diagnozą wstępną
  • Test śródroczny i końcowy – sprawdzają postępy uczniów przez cały rok szkolny.

Nauczyciele otrzymują trzy rodzaje raportów, które pomagają w wyciągnięciu wniosków do dalszej pracy oraz miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy oraz materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej

  1. Raporty cykliczne – zawierają analizę wyników po każdym teście, wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich,
  2. Raporty progresywne – pokazują dynamikę postępów ucznia, klasy po kolejnych testach
  3. Raporty wieloletnie – pokazują postępy uczniów od klasy 4 do 8 rok po roku