Innowacja Pedagogiczna

„Opowieści i na dobry dzień i dobrą noc”

- program edukacji czytelniczej przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2020/21

 

Autor programu: mgr Agnieszka Małecka-Szymańska

 Pomysł opracowania takiej formy innowacji powstał w wyniku obserwacji potrzeb uczniów podczas zdalnego nauczania.

Zaobserwowano spadek zainteresowania książką tradycyjną, co miało bezpośredni związek z zamknięciem bibliotek.

Należy zdawać sobie sprawę, że dzieci często dorastają w środowisku, w którym mało się z nimi rozmawia. W wielu rodzinach brak tradycji związanych z czytaniem. Książki w wielu przypadkach stały się elementem dekoracyjnym. Dzieci nie mają okazji oglądać dorosłego spędzającego czas wolny na czytaniu książki. Nie doświadczają również przyjemności jaką jest słuchanie pięknego czytania przez rodzica. Dzieci z ubogim zasobem słownictwa, słabo wyćwiczone w używaniu języka, pozbawione pozytywnych doświadczeń czytelniczych i wyobraźni mogą mieć trudności z opanowaniem najważniejszych umiejętności, w tym czytania. Trudności te przekładają się na problemy edukacyjne i emocjonalne, które narastają wraz z wiekiem dziecka. Dzieci rodziców jawnie deklarujących, że nie czytają dzieciom i nie mają książek w domu, pomimo opanowania techniki czytania, mają mniejszą wiedzę o świecie, posiadają uboższą mowę opowieściową i częściej doznają porażek edukacyjnych. Obserwacja i analiza postępów w nauce pokazuje, że dzieci, którym regularnie czyta się w domu, mają szybsze tempo rozwoju, większy zapał do pracy, wyobraźnię i satysfakcje ze zdobywania wiedzy.

Ogólne założenia programu

Program „Opowieści i na dobry dzień i dobrą noc” to autorski program, którego pierwsza seria realizowana była w czasie zdalnego nauczania w kwietniu i maju 2020 r. i publikowana w formie krótkich filmików na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie oraz na Facebooku i YouTube. 

Opracowany został dla uczniów naszej szkoły, ale korzystać mogą wszyscy z dostępem do Internetu. Jest to też alternatywa dla modułu bibliotecznego edukacji czytelniczej i medialnej.

Zadania programu:

 1. Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych, komunikacji językowej.
 2. Kształtowanie i wzmacnianie nawyków czytelniczych.
 3. Promocja czytelnictwa.
 4. Angażowanie uczniów w pozytywne działania poprzez ich udział w zajęciach zdalnych.
 5. Przygotowanie uczniów do samodzielnej oceny książki.
 6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko.
 7. Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych wśród oglądających kolejne odcinki.

Cele ogólne:

 1. Wyrabianie w uczniach postawy czytelniczej.
 2. Wspomaganie rozwoju uczniów.
 3. Zainteresowanie literaturą.

Cele szczegółowe:

 1. Utrwalanie nawyku czytania i obcowania z książką.
 2. Rozwijanie zainteresowań uczniów i zamiłowań czytelniczych.
 3. Rozumienie konieczności częstego czytania.
 4. Docenianie roli poznawczej książki w życiu człowieka.
 5. Uwrażliwienie na piękno tekstu literackiego.
 6. Przekazywanie wartości moralnych za pośrednictwem słowa pisanego.
 7. Zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą.
 8. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem tekstu.
 9. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela lub inną osobę.
 10. Pobudzanie fantazji, wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata.
 11. Popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży.
 12. Wiązanie treści utworu z różnymi formami ekspresji ucznia (słowną, ruchową, plastyczną, teatralną).

Metody i techniki pracy:

 • metoda słowna – nagrywanie czytanego tekstu,
 • praca z tekstem (omawianie, komentowanie),
 • działania praktyczno-techniczne (propozycje nagrywane w wybranych odcinkach),
 • konkursy, przedstawienia teatralne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna, zbiorowa, praca w grupach (np. rodzinne słuchanie międzypokoleniowe).

Ewaluacja programu:

 1. a)  wewnętrzna - poprzez obserwację uczniów w  trakcie zajęć, działań czytelniczych (pozytywne nastawienie, wyrażanie własnych opinii),  analizę wytworów uczniów.
 2. b) zewnętrzną poprzez konkursy czytelnicze.

Ewaluacja pozwoli ocenić czy program rozwija zainteresowania uczniów, wyposaża ich w zaplanowane wiadomości i umiejętności oraz pobudza aktywność. Analiza uzyskanych wyników pozwoli sprawdzić stopień realizacji założonych celów, ewentualnego zmodyfikowania  i ulepszenia programu.

Spodziewane efekty:

 • wzrost czytelnictwa,
 • wzrost poczucia własnej wartości, nabieranie pewności siebie,
 • podejmowanie działalności czytelniczej,
 • swoboda wypowiadania się na różne tematy,
 • znajomość autorów i tytułów poznanych książek,
 • odreagowanie negatywnych emocji,
 • wzrost  zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu i wspólne słuchanie tekstów proponowanych w filmikach.