INTERNETOWE KOŁO MATEMATYCZNE

 Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – metodycznym

 z zakresu nauczania matematyki, realizowana w Szkole Podstawowej nr 16

w Rzeszowie.

Autorzy innowacji:

Nauczyciele matematyki: Paweł Marć, Beata Szewczyk

Czas realizacji: listopad 2020 – czerwiec 2022.

 1. Uzasadnienie wdrożenia innowacji.

Cele realizowanej podstawy programowej z matematyki mówią o konieczności kształtowania u uczniów umiejętności rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. W wyniku zdobytych wiadomości i własnych przemyśleń zrodził się pomysł wprowadzenia do naszej szkoły nieco innych metod nauczania niż tradycyjne. Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania uczniów nowoczesnymi metodami nauczania, z wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej. Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozmowy z uczniami i ich pozytywne opinie na temat zmiany metod pracy na lekcjach matematyki oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata postanowiliśmy wyjść z propozycją realizowania innowacji pedagogicznej. Innowacja jest przedsięwzięciem, które jest związane z matematyką oraz informatyką.

Innowacyjność programu polegać będzie na wykorzystaniu podczas zajęć lekcyjnych,  zajęć dodatkowych oraz podczas pracy samodzielnej ucznia materiałów dodatkowych wspierających indywidualne umiejętności poszczególnych uczniów. Innowacja ta ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie. Chcemy indywidualizować pracę z uczniem, uwzględniając możliwości ucznia szczególnie uzdolnionego i mającego problemy z opanowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki. Program zakłada również uatrakcyjnienie zajęć poprzez efektywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak tablica interaktywna, komputer, smartphone. Innowacja ta powstała w wyniku obserwacji środowiska szkolnego i wzmożonego rozwoju komunikacji internetowej.

W obecnych czasach uczeń znaczną część czasu spędza w świecie internetowym, w związku z tym chcemy wyjść mu naprzeciw i stworzyć

w Internecie możliwość poszerzania i sprawdzania wiedzy z matematyki.

 1. Opis innowacji.

Program jest skierowany do uczniów klasy siódmej i ósmej i będzie wspomagać realizowany w szkole program „Matematyka z plusem”. Realizowana będzie w formie internetowych zajęć koła matematycznego. Polega ona na przygotowywaniu zestawów zadań dla uczniów z podziałem na klasę, dział i pojedynczy temat, które dostosowane są w taki sposób, że uczniowie słabsi i mający problemy z opanowaniem materiału będą mieli możliwość wykonania prostych i praktycznych ćwiczeń. Dla uczniów zdolnych przeznaczone są zadania poszerzające i rozwijające ich wiedzę i umiejętności. Zadania są ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

  Dla klas ósmych dodatkowo przygotowywane będą zestawy powtórzeniowe, arkusze próbne jak i „Wybrane wzory matematyczne” zawierające podstawowe definicje metody i inne potrzebne materiały potrzebne do rozwiązywania zadań i prawidłowego przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty. Jesteśmy przekonani, że wszystko to wzbudzi zainteresowanie uczniów, zachęci  do myślenia, systematycznej pracy oraz pozwali usystematyzować posiadaną wiedzę.

 1. Cel główny innowacji.

Głównym celem innowacji będzie możliwość rozwinięcia, utrwalenia
i poszerzania  wiedzy ucznia oraz jej sprawdzania przy pomocy narzędzi komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Drugi ważny cel to - rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym.

Cel ogólne:

 • kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów,
 • rozwijanie i pogłębianie umiejętności matematyczno - informatycznych,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się matematyki,
 • przygotowanie uczniów do konkursów i egzaminu ósmoklasisty,
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

Cele szczegółowe:

 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, pogłębianie wiedzy z tej dziedziny oraz postawy dociekliwości,
 • poznanie nowoczesnych metod pracy i zdobywania wiedzy poprzez stosowanie na lekcjach matematyki programów komputerowych wspomagających zapamiętywanie i rozwijanie wiedzy,
 • praktyczne zastosowanie matematyki,
 • wyrabianie u uczniów określonych umiejętności w zakresie: pracy samodzielnej, pracy w grupie oraz w parach,
 • przygotowanie uczniów do wykorzystania matematyki w życiu codziennym,
 • pobudzanie do systematyczności w pracy i nauce,
 • pobudzanie do twórczego i logicznego myślenia,
 • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych,
 • zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem i tworzeniem zadań matematycznych
 • rozbudzanie motywacji do nauki matematyki, uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie
 • uczenie przełamywania własnych zahamowań i promowania rezultatów własnej pracy,
 • kształtowanie systematyczności, wytrwałości, dokładności i samodzielności,
 • wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematycznych,
 • kształtowanie u uczniów twórczej postawy, wytrwałości w wysiłku umysłowym,
 • możliwość porównania umiejętności matematycznych uczniów szkoły z uczniami w kraju ( Program Lepsza szkoła - matematyczne sesje z plusem),
 • pobudzanie optymizmu i motywacji do kolejnych działań, szukanie radości w pracy i nauce,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów. 
 1. Spodziewane efekty

Dla ucznia:

Poprzez zorganizowaną i systematyczną pracę uczeń:

 • pogłębia, utrwala i rozszerza wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach
 • zaspokaja zainteresowania i kształtuje pozytywną motywację do nauki przedmiotów ścisłych
 • konsekwentnie realizuje zadania o różnym charakterze, przejawia inicjatywę i samodzielność
 • umacnia się w poczuciu własnej wartości i jest odporny psychicznie na ewentualne porażki
 • stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach życiowych

Dla szkoły:

 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój intelektualny uczniów,
 • podniesienie jakości pracy szkoły.

 

Nauczyciele realizujący innowację:

Paweł Marć, Beata Szewczyk