W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczął się program sportowy Mały Mistrz, który objął uczniów klas pierwszych. Wprowadzenie wyżej wymienionego programu ma za zadanie pomóc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej przy współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego w: dostosowaniu zajęć z wychowania fizycznego w klasach I-III do nowej podstawy programowej, monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej, zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

 

      Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali gimnastycznej lub na boisku sportowym. Zadaniem opiekunów jest zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej w dostosowany dla ich wieku sposób, czyli głównie w formie zabawy. Umiejętności i sprawności jakie będą zdobywać nasi uczniowie obejmują elementy lekkoatletyki i mają na celu nauczenie dzieci podejmowania różnych form ruchu, nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale i w czasie wolnym.

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60