W dalszym ciągu kontynuujemy w naszej szkole zajęcia z Małego Mistrza będące promocją atrakcyjnych zajęć ruchowych i zachęcania dzieci do próbowania nowych dyscyplin sportu. Uczestniczą w nich wszystkie dzieci z klas trzecich. 
Zajęcia prowadzą wychowawcy klas, dodatkowo wspierani przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Zobacz galerie

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas drugich i trzecich pod opieką wychowawców kontynuują realizację programu Małego Mistrza. Bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach sportowych oraz grach zespołowych. Uczą się współpracy w grupie i współzawodnictwa. Uczniowie poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe zdobywają odpowiednie sprawności.Jest przy tym dużo zabawy i radości.

Zobacz galerie

Nasza szkoła w roku szkolnym 2015/16 kontynuuje realizację projektu Mały Mistrz, którym objęte są klasy drugie. W bieżącym roku szkolnym do projektu przystąpiły również klasy pierwsze.

 Celem programu jest popularyzacja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Aktywność ta, oddziałuje nie tylko na sferę fizyczną dzieci, ale również na samoocenę, umiejętność współpracy w grupie, integrację, przestrzeganie zasad oraz radzenie sobie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie poprzez ćwiczenia i zabawę ruchową zdobywają odznaki sprawności np. turysta, gimnastyk, piłkarz czy lekkoatleta.

,,Kształtowanie osobowości, która jest celem kształcenia, zakłada kształcenie integralne, obejmujące ciało, umysł, wrażliwość i charakter." / M. Debesse /

Zobacz galerie

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczął się program sportowy Mały Mistrz, który objął uczniów klas pierwszych. Wprowadzenie wyżej wymienionego programu ma za zadanie pomóc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej przy współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego w: dostosowaniu zajęć z wychowania fizycznego w klasach I-III do nowej podstawy programowej, monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej, zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

 

      Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali gimnastycznej lub na boisku sportowym. Zadaniem opiekunów jest zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej w dostosowany dla ich wieku sposób, czyli głównie w formie zabawy. Umiejętności i sprawności jakie będą zdobywać nasi uczniowie obejmują elementy lekkoatletyki i mają na celu nauczenie dzieci podejmowania różnych form ruchu, nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale i w czasie wolnym.